Zásady ochrany soukromí pro webové stránky - uživatelé

Ochrana soukromí - zásady nakládání s osobními daty uživatelů serveru ticochoppers.com, nebo www.pornator.cz, obchodní společnosti: DATATOR.CZ s.r.o se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 05311471, (dále jako "společnost“ nebo „provozovatel" nebo „správce“). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 33080.


"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jako "subjekt údajů").

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost zpracovává osobní údaje v případě registrovaných uživatelů služeb serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz pouze za podmínky, že je registrovaný uživatel provozovateli sám dobrovolně poskytl pro účely konkrétní služby serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz. Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů výlučně k zákonným účelům a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas: 

-             zpracování sms plateb

-             zasílání newsletterů a jiných uživatelských nabídek

-             provoz systémů hodnocení provozu a obsahu na úložišti serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz

-             profilace uživatelů

-             vedení věrnostního systému

-             vyřízení oznámení o ilegálním obsahu nacházejícím se na úložišti serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz

 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.

Osobní údaje registrovaných uživatelů, které provozovatel serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz zpracovává v rámci služeb serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz, obsahují zejména e-mail a přihlašovací heslo. Pro některé služby serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například telefonní číslo, údaje o uskutečněných platbách, výši kreditu, datum registrace, datum přihlášení, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, cookies a MAC adresu. 

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech:

- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.


- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


a) Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení.


b) Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

 

c) Svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat.

 

d) Ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Provozovatel je oprávněn zasílat subjektu údajů obchodní sdělení pouze v případě, kdy subjekt údajů s takovým zasíláním vyslovil sám o své vůli souhlas. Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že jeho osobní údaje mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným anebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

 

Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Server ticochoppers.com nebo www.pornator.cz používá cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serveru ticochoppers.com nebo www.pornator.cz v internetovém prohlížeči. Dále server ticochoppers.com nebo www.pornator.cz používá cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti, reklamních serverů pro poskytování reklamy). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 20.8.2018., 29. 9. 2018

Co stahují ostatní?

Naposledy prohlížené

2018-11-15

Najdete nás